Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kontorer

Kontor for Digitalisering

Kontorchef Kristian Ørnsholt

Kontorets hovedopgaver

 • Koordinering af styrelsens bidrag til de større politiske initiativer
 • Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 mio. kr. frem mod 2017
 • Står i spidsen for ministeriets deltagelse i den nuværende og kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Kontor for Elevadministrativ It

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorets hovedopgaver

 • Vedligeholdelse af erhvervsskolernes administrative systemer
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af erhvervsskolernes praktiksystemer
 • Koordinering af systemrevisionen for de studieadministrative systemer på ungdomsuddannelserne.
   

Kontor for Økonomi og Administration

Kontorchef Jesper Nielsen

Kontorets hovedopgaver

 • Styrelsens økonomi
 • HR og jura
 • Tværgående støttefunktioner.
   

Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

Kontorchef Caroline Lillelund Lindved

Kontorets hovedopgaver

 • Fastlægge ensartede retningslinjer for sikkerhed i koncernens it-systemer samt opretholde procedurer og beredskabsplaner for beskyttelse af data.
 • Understøtte produkt- og dataansvarliges brug af løsninger og være indgang for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i STILs systemer og datasamlinger.
 • Varetage de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed og databeskyttelse og relationen til Datatilsynet.

Kontor for Uddannelsesportaler og Infrastruktur

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen

Kontorets hovedopgaver

 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af infrastruk-tur herunder Brugerportalinitiativet og UNI•Login
 • Vedligeholdelse af EMU’en og UddannelsesGuiden
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af systemer vedr. optagelse, kvalitet og efteruddannelse herunder Optagelse.dk, Efteruddannelse.dk, VEU Databasen, KOT-systemet og VisKvalitet.dk.

Center for Data og Analyse

Kontorchef Jesper Lund

Kontorets hovedopgaver

 • Indsamling, kvalitetssikring og bearbejdning af data på uddannelsesområdet, herunder udarbejdelse af analyser og modelberegninger på uddannelsesdata fx fra det nationale testsystem
 • Udvikling, drift og vedligehold af Datavarehuset
 • Videreudvikle rammerne for brug af data til at understøtte elevernes læring og progression.
   

Kontor for Pædagogisk It

Kontorchef Finn Togo

Kontorets hovedopgaver

 • Viden- og kompetencecenter for læreprocesser, som ved hjælp af pædagogisk it-anvendelse udvikler læring der møder fremtidens kompetencebehov
 • Udformer standarder for pædagogisk anvendelse af teknologi til udvikling og understøttelse af læring
 • Danmarks Læringsfestival, Materialeplatformen, SkoDa, FoU-databasen og Efteruddannelseskataloget.
   

Kontor for Digitale Prøver og Tilskud

Kontorchef Jesper Stæhr Mikkelsen

Kontorets hovedopgaver

 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af digitale test og prøver, herunder nationale test og selvrettende prøver i folkeskolen, ordblindetest og gymnasiale uddannelsers prøveaflevering
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af ungedatabasen
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af ministeriets centrale systemer til administration af tilskud, finanslov, prøver, uddannelsesstruktur, indberetninger fra uddannelsesinstitutioner m.fl., ESDH og mail.

Kontor for It-drift

Kontorchef Sine Søgaard Jeppesen

Kontorets hovedopgaver

 • Leverandørstyring, koordinering og rådgivning indenfor it og it-sikkerhedsområdet
 • Sikre stabil og sikker drift af it-systemerne, herunder sourcing til Statens It og varetagelse af applikationsdriften
 • Udforme og implementere it-driftsplatform og arkitektur.
   

Kontor for Digital Vejledning og Support

Kontorchef Kirsten Hahn Larsen

Kontorets hovedopgaver

 • Udviklingen af digitale vejledningstilbud fx eVejledning.dk, Uddannelsesguiden.dk og Min Kompetencemappe.dk.
 • Artikler og værktøjer på Uddannelsesguiden.dk og eVejledning på digitale medier.
 • Support til brugerne af ministeriets administrative systemer, portaler og tjenester.
 • At gøre det nemt for brugerne at anvende ovenstående systemer fx gennem afvikling af webinars, udvikling af vejledninger og vidensløsninger.

Kontor for Projektkompetencer

Kontorchef Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver

 • Strategisk udvikling af STILs projekt- og produktorganisation med fokus på løsninger, der skal virke i praksis
 • Portefølje-, kontrakt- og leverancestyring
 • Stille fagligt kompetente projektledere og specialister til rådighed for ministeriets it-projekter.
   

Serviceenhederne

Servicechef Kim Hovard

Kontorets hovedopgaver

 • Reception, omstilling og vagt
 • Indkøb- og mødeforplejning
 • Håndværkerbestilling, fejlmeldinger og flytninger.
   

Sekretariaterne

Kontorchefer Kristian Ørnsholt (København) og Anne-Marie Pedersen (Aarhus)

Kontorets hovedopgaver

 • Udføre administrative opgaver
 • Støtte til projekter og større driftsopgaver.