Styrelsen for It og Læring inviterede den 24. august 2016 forskere til at diskutere digital dannelse. Fire forskere gav status på udviklingen i henholdsvis dagtilbud, grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsskolerne ud fra en forskningsvinkel.

Om digital dannelse

Digital dannelse forstås som:

  • Det, der kræves for at kunne udfolde sig og begå sig i det digitale samfund på en etisk og socialt ansvarlig måde.
  • Udvikling af både færdigheder, viden, kompetencer og en dannelsesproces, hvorigennem børn og unge formes til at være aktive borgere i et digitalt samfund.

Først præsenterede lektor, Ph.d. Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet et igangværende projekt om aktiv brug af digitale medier i et dagtilbud, der har succes med at eksperimentere i fællesskab med børnene. Docent Thomas Illum Hansen fra University College Lillebælt talte for at supplere den kompetenceorienterede digitale dannelse med en teknologiforståelse, der kan relateres til de forskellige områder af samfundet. Lektor, Ph.d. Jesper Tække fra Aarhus Universitets Institut for kommunikation og kultur præsenterede et projekt om aktiv brug af sociale medier som motivationsfaktor for eleverne. Og til sidst fremhævede Lektor Marianne Riis fra Metropol manglen på forskning i brug af pædagogisk it og digital dannelse på erhvervsuddannelsesområdet og opfordrede til nærmere undersøgelser af, hvilken form for digital dannelse arbejdsmarkedet efterspørger.

Derefter blev der diskuteret konkrete forslag til, hvad STIL og forskningsverdenen kan arbejde videre med. Der var bred enighed om, at der er brug for at arbejde videre med en forståelse af digital dannelse, hvor teknologiforståelse er et centralt element. Samtidig blev det påpeget, at der er behov for at indarbejde digital dannelse i fagene, og at de didaktiske metoder videreudvikles, så de bedre udnytter mulighederne med brug af it.

Kapacitetsopbygning på skoler og institutioner er også et vigtigt indsatsområde. Og det blev blandt andet fremhævet, at man med fordel kan øge elevernes motivation ved at bruge interessen for digitale medier mere aktivt i undervisningen.

STIL blev desuden opfordret til at arbejde mere sammen med skolelederne og med organisationer uden for skolerne om udvikling af børn og unges digitale dannelse.

Fakta om forskernetværk om pædagogisk it

Styrelsen for It og Læring etablerede i starten af 2016 et netværk for forskere, der beskæftiger sig med pædagogisk it inden for dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser. Der er p.t. 65 forskere med i netværket.

Formålet med netværket er at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere, praktikere og ministeriet omkring forskning i pædagogisk it inden for dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser – så forskningen synliggøres og udnyttes bedre i praksis.