Som et led i gymnasiereformen satte Styrelsen for IT og Læring (STIL) i foråret gang i et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning. Projektet opbygger og indsamler viden og erfaringer fra gymnasier, der har succes med at anvende it og digitale læremidler innovativt.

Formålet med projektet er, at demonstrationsskolerne i samarbejde med forskerne udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af reformens nye digitale kompetencer i fagene. Projektet afdækker, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis, og dermed bidrager til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse.

Projektet tager afsæt i mindre forløb/aktioner, der opskaleres på skolerne i sidste del af projektet. Målet er, at erfaringer indsamles og udbredes til øvrige gymnasier for at forny den pædagogiske praksis og integrere digitale kompetencer i undervisningen.

Projektet gennemføres af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet, i perioden 2017-2020.

Projektet modtog 23 ansøgninger, og der er indgået aftale med fem gymnasier:

  • Køge Gymnasium (STX)
  • VUC Aarhus (HF)
  • Odense Tekniske gymnasium (HTX)
  • Baltorp (HHX)
  • Viborg Gymnasium (STX-HF)

Ansøgningerne er blevet vurderet ud fra ansøgernes beskrivelse af deres udfordringer med elevernes digitale kompetencer, herunder hvorvidt:

  • gymnasiet har en relevant didaktisk og organisatorisk udfordring inden for implementering af digitale kompetencer fra læreplanerne i fagene
  • gymnasiet arbejder strategisk med udvikling og forandring inden for det didaktiske område, og at dette arbejde er relevant for implementeringen af digitale kompetencer og digital skolekultur i projektet
  • gymnasiets teknologiske rammer muliggør håndtering af tekniske udfordringer på det operationelle niveau i forbindelse med udviklingsaktiviteter
  • gymnasiets deltagere har en sammensætning og organisering, der muliggør udvikling og samarbejde (fx i form af formaliserede strukturer såsom fagteams, faggrupper, studieretningsteams, etc.).

Projektets resultater vil blive offentliggjort på STIL.dk.

Baggrund for projektet

Som led i gymnasiereformen er det bl.a. en ambition at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår.