Denne side rummer en oversigt over de integrationer mellem studieadministrative systemer og centrale systemer, som er omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen, samt links til gældende grænsefladebeskrivelser for integrationerne. Grænsefladebeskrivelser for systemer hos STIL og Uddannelses- og Forskningsministeriet (US 2000) publiceres på stil.dk, mens grænsefladebeskrivelser ift. Navision Stat og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag publiceres på henholdsvis Moderniseringsstyrelsens hjemmeside modst.dk og på virk.dk.

Nye gældende grænsefladebeskrivelser publiceres løbende på stil.dk uafhængigt af udstedelsen af nye bekendtgørelser. Leverandører og øvrige interesserede har mulighed for at tilmelde sig en adviseringsservice via stil.dk's systemrevisionssider, hvorefter de vil modtage en mail fra STIL, når nye bekendtgørelser eller nye gældende grænsefladebeskrivelser bliver publiceret.

Til supplering af den nedenstående oversigt henvises der til separat oversigtsskema med sammenhængen mellem grænseflader og uddannelser (pdf) samt en detaljeret oversigt over omfattede uddannelser (Excel).

CØSA

CØSA håndterer dataudveksling med de lokale studieadministrative systemer (SA-systemer) i forbindelse med udmelding af den centrale uddannelsesmodel til SA-systemerne og indberetning af årselevoplysninger til beregning og udbetaling af ministeriets lovbundne taxametertilskud og tilskud til institutionerne.

Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer, og indeholder det gældende regelgrundlag på struktureret form. Udmelding af uddannelsesmodellen sker ugentligt.

Indberetningen foregår via webservices stillet til rådighed af CØSA og sker kvartalsvis med evt. mellemliggende supplerende eller korrigerende indberetninger.

De nedenstående dokumenter beskriver grænsefladerne mellem de studieadministrative systemer og CØSA for henholdsvis afhentning af uddannelsesmodellen og aktivitetsindberetningerne. En ny webservice til udmelding af uddannelsesmodellen for samtlige uddannelser, som vil anvende den beskrevne grænseflade ventes sat i drift i august 2018. Det er muligt for eksterne aktører at teste webservicen forinden med egentlig integrationstest.

Nærmere oplysninger om udmelding og test af uddannelsesmodellen kan fås ved henvendelse til Styrelsen for It og Læring, Center for Digital Uddannelsesadministration.

Navision Stat

Institutioner på ungdomsuddannelsesområdet anvender Navision Stat som økonomisystem (ØS). Der vil sandsynligvis være et tæt samspil mellem SA-systemet og økonomisystemet, da aktiviteter i SA-systemet medfører indtægts- og udgiftsstrømme i Navision Stat.

Navision Stat tilbyder en rækkes web services, som kan sikre integration med SA-systemet. Integrationerne understøtter dataudveksling i forbindelse med opkrævning af deltagerbetaling, opfølgning på deltagerbetaling, lønfordeling og omkostningsfordeling. Integrationerne er ikke obligatoriske at anvende, da der som alternativ til brugen af integration mellem SA-systemet og Navision Stat kan bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt håndtering af deltagerbetaling og af løn- og omkostningsfordeling.

Dataudvekslingen sker via webservices stillet til rådighed af Moderniseringsstyrelsen og sker løbende (datadrevet).

Moderniseringsstyrelsens grænsefladebeskrivelser (link hertil nedenfor) omhandler de systemmæssige grænseflader, som de studieadministrative systemer kan benytte til integration med Navision Stat til de nævnte formål.

Datavarehuset

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i ministeriets Datavarehus (DVH). Indberetningen sker til STIL, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i datavarehuset og evt. leveres videre til Danmarks Statistik.

Indberetningen sker via fire webservices stillet til rådighed af STIL Statistik, som dækker hhv. GYM-området, VUC-området, EUD-området og AMU-området. Der indberettes halvårligt for GYM og VUC, månedsvis for EUD og kvartalsvis for AMU.

De nedenstående dokumenter beskriver de datastrukturer og webservices, som anvendes ved indberetningen.

Eksamensdatabasen

Uddannelsesinstitutionerne indberetter endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter aktuelt GYM-området.

Indberetningen sker via web services stillet til rådighed af Eksamensdatabasen og sker løbende (datadrevet).

De nedenstående dokumenter beskriver hhv. den datamodel og de webservices, som anvendes i forbindelse med indberetning af karakterer og eksamensbeviser fra de studieadministrative systemer til Eksamensdatabasen.

Optagelse.dk

Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. De studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet skal  hente ansøgningsdata fra Optagelse.dk.

Afhentningen sker via webservices stillet til rådighed af Optagelse.dk og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver grænsefladerne for afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelser.

US2000 (SU)

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om elevers og kursisters uddannelsesaktivitet til Uddannelses- og Forskningsministeriets udbetalings­system US2000 til brug for behandling af SU-ansøgninger, herunder indberetning af påbegyndelses- og ophørsoplysninger til det separate system Ungdomsuddannelsesdatabasen.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Uddannelses- og Forskningsministeriet og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver reglerne for uddannelsesinstitutionernes indberetning af uddannelsesdata og data i forbindelse med gennemførelse af indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol for uddannelsessøgende i SU-støtteberettigende uddannelser til US2000-systemet samt reglerne for datakommunikationen mellem SA-systemer og US2000.

Ungedatabasen

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om unge 15-29-åriges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus og som stiller disse data til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til de unge.

Indberetningen sker via web services stillet til rådighed af Ungedatabasen og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver strukturen for indberetning af uddannelseshændelser fra SA-systemerne til Ungedatabasen samt hentning af øvrige uddannelseshændelser fra Ungedatabasen.

UddannelsesGuiden

Uddannelsesinstitutionerne indberetter deres uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder. Indberetningen omfatter kun VUC-området, idet oplysninger om udbud på GYM-området og EUD-området hentes automatisk af UddannelsesGuiden fra Optagelse.dk.

Indberetningen sker i UddannelsesGuiden via filupload og sker løbende efter behov.

Det nedenstående dokument indeholder en beskrivelse af import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer inkl. filformat.

XPRS

XPRS er et centralt system til prøve- og eksamensadministration på ungdomsuddannelsesområdet. Som grundlag for administrationen modtager de studieadministrative systemer den prøverelaterede uddannelsesmodel fra XPRS. Desuden indberetter de oplysninger om elever, kursister, prøver, eksaminatorer og censorer til XPRS. 

Indberetningen sker via web services stillet til rådighed af XPRS og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver grænsefladerne for de studieadministrative systemers dataudveksling med XPRS.

EASY-P

EASY-P er en administrativ portal til praktikunderstøttelse. EASY-P bruges af erhvervsskolernes administrative medarbejdere, og leverer derudover data til blandt andet AUB og faglige udvalg på erhvervsuddannelsesområdet.

De studieadministrative systemer indberetter praktikrelaterede elevoplysninger samt oplysninger om svendeprøvehold-/elever til EASY-P og modtageroplysninger om praktikforhold, herunder uddannelsesaftaler, fra EASY-P.

Dataudvekslingen sker dagligt via web services stillet til rådighed af EASY-P.

De nedenstående dokumenter beskriver grænsefladen for indberetning af elevoplysninger/holdoplysninger og strukturen og grænsefladen for afhentning af oplysninger om praktikforhold.

Elevplan

Elevplan er et central administrativ og praktikrelateret system, som også rummer LMS-funktioner.

De studieadministrative systemer skal indberette elevoplysninger for EUD-elever samt medarbejderoplysninger for de medarbejdere, som skal bruge Elevplans praktikdel til Elevplan.

Indberetningen sker dagligt via en webservice stillet til rådighed af Elevplan.

Det nedenstående dokument beskriver grænsefladen for indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan.

AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) træffer afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud, kost- og logirefusion samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser.

De studieadministrative systemer skal indberette oplysninger til AUB vedrørende elevers skoleophold samt kost- og logiophold, herunder også uddannelsesoplysninger. Indberetningen skal ske via AUB’s webservices.

AUB stiller to forskellige webservices til rådighed – én for indberetning af skoleophold og én for indberetning af kost- og logiophold. For at blive opkoblet til de to webservices, skal leverandøren af det studieadministrative system underskrive en tilslutningsaftale med AUB.

AUB’s grænsefladebeskrivelse for de to webservices er tilgængelig på nedenstående hjemmeside:

Netprøver.dk

Undervisningsministeriet indførte i perioden 2016–2018 digital prøveafvikling via portalen Netprøver.dk, som er ét fælles system for alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Netprøver.dk tilbyder, at de studieadministrative systemer på institutioner med gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) kan afhente karakterer, der er afgivet af bedømmere på de skriftlige prøver, som Netprøver.dk understøtter.

EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser og Åben Uddannelse. På portalen kan virksomheder og kursister finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger.

EfterUddannelse.dk udstiller en række webservices, så institutionernes studieadministrative systemer løbende kan udveksle oplysninger med EfterUddannelse.dk. Uddannelsesinstitutionerne kan indberette stamoplysninger og oplysninger om kursusudbud samt udveksle oplysninger om tilmeldinger, kursister og kursustilstedeværelse med portalen.

De nedenstående dokumenter beskriver de datastrukturer og webservices, som anvendes ved indberetningerne og dataudvekslingen.

UNI-Login

Uddannelsesinstitutionerne indberetter løbende stamoplysninger til UNI-Login for elever inkl. værger/kontaktpersoner, for medarbejdere samt for grupper af elever og medarbejdere. Efter den første indberetning for en person opretter UNI-Login brugernavn og førstegangsadgangskode til UNI-Login og returnerer disse til institutionernes studieadministrative system.

Oprettede grupper bruges i skolernes infrastruktur (fx Active Directory) og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester.

Det nedenstående link henviser til UNI-Logins beskrivelse af indberetningsgrænsefladen (som set fra UNI-Logins side er en import-webservice) samt øvrig relevant information om brug af grænsefladen. Beskrivelsen og informationen ligger på STIL’s supportsite, viden.stil.dk.

Sidst opdateret: 10 timer siden